Algemene voorwaarden


Privacy policy


ALGEMENE VOORWAARDEN FITSPOTSArtikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. App: de mobiele applicatie en/of mobiele Website van FitSpots.
 2. Account: de persoonlijke overzichtspagina van een Lid op de Website en/of App, welke pagina toegankelijk is na registratie en nadat de Lid zich op de Website of App heeft ingelogd.
 3. Activiteit: de individuele training/bezoek alsmede iedere andere activiteit of faciliteit waartoe het Lidmaatschap toegang biedt.
 4. Betalingsbewijs: het bewijs waaruit blijkt dat een betaling is verricht, bijvoorbeeld een afschrift van bank of creditcard.
 5. Lid: de natuurlijke persoon die een Account bij FitSpots heeft geregistreerd.
 6. Leden: meervoud van bij punt 5 genoemde definitie "Lid".
 7. Lidmaatschap: een lidmaatschap met de naam "FitSpots" dat tegen periodieke betaling recht geeft op het gebruik van de Activiteiten van de aangesloten Sportaanbieders.
 8. FitSpots: Onder de inschrijving van LWR-Projects (FitSpots), gevestigd aan het Antaresplein 13a, 7771 XK Hardenberg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64077403.
 9. Reservering: het via de Website of de App inschrijven voor, vastleggen of boeken van het bezoeken van een activiteit van bij FitSpots aangesloten Sportaanbieders.
 10. Reserveren: het maken van een reservering via de Website en/of App.
 11. Sportaanbieder: een bij FitSpots aangesloten bedrijf dat Activiteiten en/of faciliteiten onder het Lidmaatschap aanbiedt.
 12. Website: de website van FitSpots, bereikbaar via www.fitspots.nl.
 13. Toegang tickets: het bewijs dat er een reservering gemaakt is bij een sportschool, hierop staat de naam van het lid dat de reservering heeft gemaakt, de geboortedatum, de reserveringsdatum en tijd, naam van de sportschool waar de reservering gemaakt is en de profielfoto van het account.
Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het FitSpots Lidmaatschap, evenals iedere deelname aan Activiteiten en ieder gebruik van het Account, de Website of de App door de gebruiker. 2. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig blijken te zijn dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De nietige of ongeldige bepalingen worden in dat geval door FitSpots vervangen door nieuwe bepalingen welke zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepalingen zullen benaderen. Artikel 3. FitSpots 1. Het Lidmaatschap houdt in dat de Lid, tegen betaling van een variabel bedrag per kalendermaand, toegang heeft tot de Activiteiten van Sportaanbieders zoals vermeld op de Website of App. Er is per kalendermaand altijd een vast lidmaatschapsbedrag van €5,00, voor dit bedrag krijgt het lid toegang tot de FitSpots app/website en alle hierbij behorende functies. Daarnaast wordt er per bezoek aan een bij Fitspots aangesloten sportschool een door een sportlocatie vastgesteld bedrag toegevoegd aan de abonnement kosten. Het vastgestelde bedrag is te zien in het sportscholen overzicht en in de sportscholen pagina. 2. Per persoon kan één Lidmaatschap worden aangevraagd. Het is dus niet mogelijk om meerdere Lidmaatschaps te bezitten. 3. Lidmaatschap kan op iedere dag van de maand worden ge(her)activeerd. Het (her)activeren van het Lidmaatschap geschiedt door het via de App of Website bestellen van het Lidmaatschap en het verifiëren van de automatische incasso. 1. Het lidmaatschap kan elke dag van de maand worden ge(her)activeerd en/of beëindigd. Er is een opzegtermijn van maximaal 31 dagen, dit wil zeggen na opzegging zal er nog eenmalig abonnementskosten in rekening worden gebracht. Het (her)activeren van een lidmaatschap wordt gedaan via de app of website en wordt bevestigd door de bevestiging via het door het lid opgegeven e-mail adres. De eerste betaling zal volgen na 1 kalendermaand. 4. Leden kunnen via de App, direct na het (her)activeren, gebruik maken van de toegang tot de bij FitSpots aangesloten Sportlocaties. Voor de Leden start de eerste periode van 1 kalendermaand onmiddelijk na het (her)activeren van het Lidmaatschap. Artikel 4. Aanbod en Beschikbaarheid 1. Het aanbod van sportscholen en activiteiten waarvan gebruik kan worden gemaakt met het Lidmaatschap kan van tijd tot tijd wisselen. Dit geldt ook voor de beschikbare openingtijden per sportschool. 1. Het Lidmaatschap geeft uitsluitend recht op het gebruik van Activiteiten van de aangesloten Sportaanbieders binnen het overzicht, derhalve kunnen de leden geen gebruik maken van de Activiteiten van Sportaanbieders welke niet zijn aangesloten bij FitSpots. Artikel 5. Lidmaatschap 1. Het Lidmaatschap biedt het lid de mogelijkheid om een bezoek te bevestigen bij de aangesloten locaties. 1. Het Lid kan via de Website of de App van te voren een check-in bevestigen met een bijhorende datum (en globale tijdsindicatie). Hiervoor krijgt het Lid een Ticket op de app, deze kan getoond worden bij de desbetreffende sportschool om toegang te krijgen tot de faciliteiten. De sportschool ontvangt een overeenkomende ticket ter bevestiging. Artikel 6. Annuleren van een reservering 1. De termijn waarbinnen de check-in bij een sportschool kan worden geannuleerd betreft 1 (één) uur vóór aanvang van de aangegeven reserveringstijd. Deze termijn geldt voor iedere sportaanbieder. 2. Indien een Lid niet tijdig zijn/haar reservering annuleert zullen de kosten die de sportaanbieder hanteert in rekening worden gebracht aan het Lid. Artikel 7. Toegang tot Facaliteiten 1. Het Lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Het Lid moet zich daarom altijd bij de sportaanbieder kunnen legitimeren derhalve is het Lid ertoe gehouden om een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit in zijn of haar account te uploaden, zodat de sportaanbieder kan verifiëren of het Lidmaatschap wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon. onder een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit wordt verstaan een authentieke en persoonlijke pasfoto van het Lid. 2. Toegang tot een bepaalde sportschool locatie verkrijgt het Lid door zich in te checken bij de geselecteerde locatie. Hierdoor wordt de aanwezigheid van het Lid aan de check-in geregistreerd. Dit proces wordt hierna genoemd: “inchecken”. Toegang tot een Faciliteit wordt door het Lid verkregen door op de Check-in knop te drukken op de app, er wordt een toegangs-ticket aangemaakt zodra het Lid op de knop “bevestigen” heeft gedrukt. 3. Het Lid krijgt toegang tot de Faciliteit op het moment dat het Lid heeft ingecheckt via de App en zijn/haar ticket laat zien bij de sportaanbieder. 4. Het Lid heeft tot 90 minuten na de aangegeven check-in tijd de tijd om gebruik te maken van het Ticket, na 90 minuten zal ook het Ticket worden verwijderd uit de App en de kosten in rekening worden gebracht. Artikel 8. Huisregels 1. Alle leden verklaren door de via Fitspots gebruik te maken van Faciliteiten van alle Sportaanbieders akkoord te gaan met de huisregels van de Sportaanbieder, hoe dan ook genaamd. De huisregels kunnen per sportschool gevonden worden op de website of zijn aanwezig op locatie. 2. Het Lid zal zich in ieder geval houden aan onderstaande (huis)regels van FitSpots, ook indien deze niet expliciet worden benoemd in de huisregels van de bezochte Sportaanbieder: 1. de Lid dient zich voorafgaande aan het bezoek van de faciliteit op de hoogte te stellen van de huisregels van de Sportaanbieder, in het bijzonder de kleding- en gedragsvoorschriften en eventuele leeftijdseisen; 2. de Lid dient de instructies van de medewerk(st)er(s) en het management van de Sportaanbieder op te volgen; 3. de Lid dient een eventuele medische indicatie in alle gevallen voorafgaande aan het bezoek aan de faciliteit kenbaar te maken aan de medewerk(st)er(s) of het management van de Sportaanbieder; 4. indien de Lid niet bekend is met (bepaalde) apparatuur, hulpmiddelen of oefeningen dan dient het Lid dit voorafgaande aan het bezoek kenbaar te maken zodat de medewerk(st)er(s) van de Sportaanbieder uitleg kan geven; 5. Het Lid zal geen locatie bezoeken van de Sportaanbieder indien het Lid onder de invloed is van drank, drugs of medicijnen. 1. De medewerk(st)er(s) en het management van de Sportaanbieder hebben het recht om iedere Lid, die zich niet houdt aan de geldende (huis)regels en onderhavige algemene voorwaarden, te verzoeken de betreffende locatie of Activiteit te verlaten en indien gewenst ook van een toekomstig bezoek uit te sluiten. Het Lid heeft in dat geval geen recht op restitutie van betalingen die reeds gedaan zijn voor het Lidmaatschap. De Sportaanbieder is gehouden FitSpots hierover te informeren, waarbij FitSpots het recht heeft om de Lid bij meerdere overtredingen uit te sluiten van verder gebruik door blokkering van de betreffende App en het Account van de Lid. De Lid heeft in geval van uitsluiting van bezoek of blokkering van de App en het Account geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutiebetalingen die reeds gedaan zijn voor het Lidmaatschap. Artikel 9. Diefstal, verlies, misbruik of fraude 1. Wanneer een Lid vermoedt dat zijn account door een derde gebruikt wordt, dient het Lid onmiddellijk Fitspots in te lichten, dit kan via de app of per e-mail naar e-mail adres info@fitspots.nl. FitSpots zal dan per direct het account blokkeren. 2. Indien FitSpots vermoedt dat er met de App en/of Account wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen, dan zal de betreffende App en/of het Account worden geblokkeerd. Bij een vermoeden van fraude of poging daartoe heeft FitSpots het recht de account te blokkeren. 1. FitSpots kan de kosten die ontstaan door frauduleus of oneigenlijk gebruik verhalen op het Lid. 2. FitSpots aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het Lid lijdt, welke schade het gevolg is van verlies, diefstal, verduistering of oneigenlijk gebruik van de App en/of het Account. De door het Lid gebruikte App en/of Account is strikt persoonlijk en kan slechts op één smartphone tegelijkertijd worden gebruikt. De in de account geüploade pasfoto dient van voldoende kwaliteit te zijn, zodat de Sportaanbieder kan verifiëren of het Lidmaatschap wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon. Artikel 10. Zichttermijn 1. Lid heeft 14 dagen de tijd om kosteloos de overeenkomst te ontbinden mits er nog geen gebruik is gemaakt van de diensten. 2. Indien het Lid binnen 14 dagen na activatie van het Lidmaatschap gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, dient de Lid dit via de Website, App of e-mail: info@fitspots.nl aan FitSpots kenbaar te maken. Wanneer een Lid gebruik wilt maken van deze optie, dient het Lid dit kenbaar de maken via e-mail info@fitspots.nl. 3. FitSpots zal het Lid vervolgens binnen 14 dagen het account deactiveren. Indien het Lid geen gebruik heeft gemaakt van het Lidmaatschap, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien het Lid wel gebruik heeft gemaakt van het Lidmaatschap, dat wil zeggen: de Lid heeft minimaal aan één locatie bezocht doormiddel van een check-in, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. Als de Lid na 10 dagen ontbindt, dan wordt het factuurbedrag verminderd met 10/30 gerestitueerd. FitSpots zal bij ontbinding van de overeenkomst binnen 14 dagen geen kosten in rekening brengen, tenzij het Lid één of meerdere check-ins heeft gedaan. In dat geval zal FitSpots de kosten die verschuldigd zijn volledig in rekening brengen bij het Lid. 4. De Zichttermijn is uitsluitend van toepassing op een Lid dat voor de eerste keer een overeenkomst is aangegaan met FitSpots. FitSpots behoudt zich het recht voor om een Lid te weigeren of een Lidmaatschap te beëindigen wanneer FitSpots vermoedt dat het desbetreffende Lid meerdere malen gebruikt heeft gemaakt van de zichttermijn, dit wordt gezien als misbruik. Artikel 11. Duur en opzegging 1. Het Lidmaatschap is een abonnement van beide kanten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst zal elke kalendermaand worden verlengd met een kalendermaand. Er wordt een opzegtermijn gehanteerd van 1 (één) kalendermaand 2. Opzegging dient te worden voldaan via de e-mail: info@FitSpots.nl of telefonisch via telefoonnummer 085-4015752. 3. Ongeacht het moment van opzegging vindt in geen geval restitutie plaats van reeds betaalde vergoedingen voor de lopende periode. 4. Het Lidmaatschap kan binnen een lopende periode van 30 dagen niet gepauzeerd worden. Artikel 12. Prijzen en betaling 1. Voor het Lidmaatschap is het Lid telkens per kalendermaand een variabele vergoeding aan FitSpots verschuldigd, dit bedrag kan oplopen doormiddel van reserveringen die het Lid doet, voor elke sportlocatie geldt een andere prijs. De reden van de variabele prijs is dat sportlocaties zelf mogen bepalen wat voor prijs zij hanteren. FitSpots heeft het recht prijswijzigingen door te voeren. FitSpots zal het Lid schriftelijk op de hoogte brengen van een voorgenomen prijswijziging. Indien een Lid niet akkoord wenst te gaan met een voorgenomen prijswijziging, dient de Lid het Account op te zeggen vóór de datum waarop de prijswijziging in werking treedt en met inachtneming van geldende afspraken omtrent opzegging die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. 2. Betaling voor het Lidmaatschap is alleen mogelijk door middel van betaling met iDeal, automatische incasso, via de Website of App. Bij betaling van de eerste termijn geeft de Lid tot nadere opzegging aan FitSpots toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De incasso van verschuldigde termijnen geschiedt telkens per 30 dagen en aan het begin van de termijn waarop de betaling betrekking heeft. 3. Op het moment dat om welke reden dan ook, het niet mogelijk is om de termijnbetaling te incasseren, wordt het account van het Lid voor verder gebruik geblokkeerd. Het Lid kan via de Website/App de kosten voldoen, het Lid zal de verschuldigde kosten ten alle tijden dienen te voldoen. 4. Het Lid ontvangt telkens per periode een digitale factuur in per e-mail. Artikel 13. Gebruik van de App/Website 1. Alle Leden kunnen na het bezoek van een sportaanbieder via de Website/App een review achter laten over hun bezoek. Fitspots heeft ten alle tijden het recht ongepaste reviews te verwijderen wanneer deze in ogen van FitSpots ongepast zijn op welke manier dan ook. 2. Om er voor te zorgen dat Sportaanbieders kunnen controleren of het Lid dat eigenaar is van het Account ook daadwerkelijk degene is die zij voor zich hebben, zijn leden verplicht legitimatie te kunnen tonen indien hier naar wordt gevraagd. Wanneer deze gegevens niet overeenkomen heeft de Sportaanbieder het recht een Lid te weigeren, door FitSpots gemaakte kosten kunnen in dit geval worden verhaald op het Lid. Artikel 14. Verwijdering Account 1.Op het moment dat een Lid zijn Lidmaatschap beëindigd zal zijn account blijven bestaan. Wanneer het Lid wenst dat zijn account definitief verwijderd wordt dient het Lid dit schriftelijk per e-mail aan te geven bij FitSpots via info@fitspots.nl. Artikel 15. Klachtenregeling 1. Het Lid gaat rechtstreeks een overeenkomst met FitSpots aan betreffende het gebruik van het Lidmaatschap. FitSpots heeft op haar beurt overeenkomsten gesloten met Sportaanbieders ten aanzien van de toegang tot de locaties van Sportaanbieders. Door enkele gebruikmaking van de locatie van een Sportaanbieder, treedt het Lid niet in overeenkomst met de Sportaanbieder. 2. Bij eventuele klachten kan een Lid zich richten naar FitSpots. Ook kan een Lid zich richten aan FitSpots bij een geschil met een Sportaanbieder, of wanneer het Lid vragen heeft over restitutie van reserveringskosten. 3. Wanneer het Lid een klacht heeft met betrekking tot Sportaanbieders, producten van FitSpots, het Lidmaatschap of we App/Website, dienen zij dit zo spoedig mogelijk te melden via e-mailadres info@FitSpots.nl 4. Het correspondentieadres van de klantenservice van FitSpots is: Antaresplein 13a, 7771 XK Hardenberg. Het e-mailadres is: info@fitspots.nl. Bij spoedeisende zaken of indien direct overleg gewenst is kan tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag 9.00u t/m 17.00u) ook telefonisch contact worden opgenomen via telefoonnummer 085 - 401 57 52. 5. Een klacht dient binnen 5 werkdagen (1 kalenderweek) bij FitSpots te worden gemeld. Na het verlopen van deze 5 werkdagen, vervalt het recht om te klagen. FitSpots zal ten alle tijden proberen zo spoedig mogelijk te reageren op klachten, daarom worden leden verzocht een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht te geven en eventuele bewijslasten mee te sturen. Artikel 16. Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van FitSpots strekt zich slechts uit tot de correcte uitvoering van door haar gesloten overeenkomsten, meer in het bijzonder het Lidmaatschap. 2. In geval van een toerekenbare tekortkoming van FitSpots in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een met de Lid gesloten overeenkomst, is FitSpots slechts gehouden tot alsnog nakoming van de voor FitSpots uit de overeenkomst met het Lid voortvloeiende verplichtingen alsmede het betalen van een vergoeding naar rato voor de periode waarin het Lid als gevolg van deze toerekenbare tekortkoming geen gebruik heeft kunnen maken van de diensten van FitSpots. De hoogte van deze vergoeding zal in alle gevallen beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat de Lid gedurende deze periode aan FitSpots heeft betaald op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst. 3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van FitSpots of diens ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van FitSpots voor schade, zowel direct als indirect, uit hoofde van enige overeenkomst of levering van zaken of diensten, uitgesloten. 4. FitSpots aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, die het Lid lijdt voor, tijdens of na dan wel als gevolg van een bezoek aan een locatie van een Sportaanbieder, daaronder mede begrepen letselschade of schade als gevolg van inkomstenderving. Gebruik van de door aangesloten Sportaanbieders aangeboden Activiteiten is uitdrukkelijk voor eigen risico van de Lid. Artikel 17. Wijzigingen en vindplaats 1. FitSpots is gerechtigd ten alle tijden deze algemene voorwaarden te wijzigen. 2. Tenzij anders vermeld, treden de gewijzigde voorwaarden 30 dagen na kennisgeving aan de Lid in werking. De gewijzigde voorwaarden treden in de plaats van de voorgaande versie van de algemene voorwaarden. Indien de Lid de nieuwe voorwaarden niet wenst te aanvaarden, is de Lid gerechtigd de overeenkomst met FitSpots op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging op grond van deze bepaling geschiedt schriftelijk per e-mail aan: info@fitspots.nl. Wijzigingen van de algemene voorwaarden treden 1 kalendermaand na kennisgeving aan het Lid in werking. Wanneer een Lid niet akkoord gaat met de nieuwe algemene voorwaarden kan hij/zij het lidmaatschap opzeggen per ingang van de nieuwe algemene voorwaarden, het Lid dient dit schriftelijk per e-mail te vermelden aan info@fitspots.nl. 3. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden worden terug gevonden op de website. Op verzoek van het Lid stuurt Fitspots een exemplaar van haar algemene voorwaarden kosteloos toe. Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze 1. Op alle betrekkingen tussen het Lid, de Sportaanbieder en/of FitSpots is het Nederlands recht van toepassing. 2. Wanneer een geschil niet volgens de klachtenprocedure in artikel 16 kan worden opgelost, en welke gedeeltelijk of volledig vallen onder deze algemene voorwaarden of andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van FitSpots, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat FitSpots met het Lid of de Sportaanbieder kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

PRIVACY POLICY FITSPOTS

Gevestigd aan de Goudvink 54, 1212AB in Nieuwegein

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 123456

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

App: de mobiele applicatie en/of mobiele Website van FitSpots.
Account: de persoonlijke overzichtspagina van een Member op de Website en/of App, welke pagina toegankelijk is na registratie en nadat de Member zich op de Website of App heeft ingelogd.
Activiteit: de les, locatie, workshop, individuele of groepstraining alsmede iedere andere activiteit of faciliteit waartoe het Membership toegang biedt.
Betalingsbewijs: het bewijs waaruit blijkt dat een betaling is verricht, bijvoorbeeld een afschrift van bank of creditcard.
Member: de natuurlijke persoon die een Account bij OneFit heeft geregistreerd.
Membership: een lidmaatschap met de naam "FitSpots Unlimited" dat tegen periodieke betaling recht geeft op het gebruik van de Activiteiten van de aangesloten Sportaanbieders.
FitSpots: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.